คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 317 results
2562
นายหัสเดิม กลีบกมล.  2562.  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวพัชราภรณ์ ศักดิ์ดา.  2562.  การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง “สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม” โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิด.
นายพงษ์ชัย พลถาวร.  2562.  การพัฒนาการวาดภาพ ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนแบบฝึกปฏิบัติในรายชั่วโมง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวรัตนาวรรณ พรหมแสง.  2562.  การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังต์ซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางจงกล แก้วประเสริฐ.  2562.  การพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ.
นายเมธี จันทร์ทอง.  2562.  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS.
นางฐานมญ มะณี.  2562.  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ .
นางสาวธัญลักษณ์ ถิ่นหนองแวง.  2562.  การพัฒนาความสนใจการอ่านหนังสือนิทานโดยใช้กิจกรรมการปั้นของนักเรียนปฐมวัยปีที่ 2/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวกนกวรรณ คูหามณีรัตน์.  2562.  การพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมผ้าแปลงร่าง.
นางสาวดวงพร ผจงเสาวภาคย์.  2562.  การพัฒนาความสามารถในการรู้ค่าจำนวน 1–5 ของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.
นางสาวจิราภรณ์ รัดรอดกิจ.  2562.  การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงพินอิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุกฝึกทักษะการออกเสียงพินอิน.
นางสาวโสฬส สุริยธรรม.  2562.  การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้กิจกรรมการร้อยเชือกสร้างสรรค์ .
นางอัญชลี ศรลัมพ์.  2562.  การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่น.
นางศรีสุดา นางพิมสาร, นางสาวทัศนีย์ ทรัพย์วิไล.  2562.  การพัฒนาจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม.
นายภูมรินทร์ พรวสันต์.  2562.  การพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส เรื่องการอ่านออกเสียงประสมคำและประโยคภาษาฝรั่งเศสของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางณัฐฐิญา เภากัน.  2562.  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบวงจรไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
นางสาวเมละวี แลบุญมา.  2562.  การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาจีนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวอรอนงค์ บูรณ์เจริญ.  2562.  การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการแตกตัวของกรด – เบส โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 .
นายจตุรพล สำเร็จกิจเจริญ, นายธีรยุทธ ทับพร.  2562.  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน.
นายสมพล ชื่นสุวรรณ.  2562.  การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้บทเรียนสื่อประสม .
นางภาวิณี คำภูเงิน, นางสาวประภาพรรณ สีนวลลัง.  2562.  การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
นางสาวระฟ้า แก้วโคมทอง, นางสาวทัตพร ยุทธยงค์.  2562.  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน เรื่อง ครอบครัวของฉัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ.
นางสาวภัทรา ปิ่นกระโทก, นายทรงศร พันหนอง.  2562.  การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้วยชุดโปรแกรม สำเร็จรูปเมกเกอร์เพลย์กราวน์ ( Maker Playground ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.
นายภคิน ดินไธสง.  2562.  การพัฒนาทักษะการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสหน้ามือโดยการใช้กล่องล๊อคข้อมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางปรียานุช แสงมหาชัย.  2562.  การพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญประเภทกลอน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.

Pages