คลังสารสนเทศดิจิทัล

Found 229 results
2561
นายพงษ์ชัย พลถาวร.  2561.  การพัฒนาการวาดภาพ ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนแบบฝึกปฏิบัติในรายชั่วโมง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางพิศมัย สุโข.  2561.  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561.
นางสาวดวงพร ผจงเสาวภาคย์.  2561.  การพัฒนาความสามารถในการพูดเล่าเรื่องราวของ นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์โดยใช้กิจกรรมการเล่นเกมบันไดงู.
นางสาวจิราภรณ์ รัดรอดกิจ.  2561.  การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้บัตรภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวเจนจิรา ดีแก่.  2561.  การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้ชุดกิจกรรมนิทานหนูทำได้ประกอบกิจกรรมการเล่น.
นางสาวรพีพร อุทโท.  2561.  การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้น อนุบาล 1/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561.
นางศรีสุดา พิมสาร.  2561.  การพัฒนาจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม.
นายภูมรินทร์ พรวสันต์.  2561.  การพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศส เรื่องการอ่านออกเสียงประสมคำและประโยคภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวเมละวี แลบุญมา.  2561.  การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางณัฐฐิญา เภากัน.  2561.  การพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่องความหนาแน่น โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 .
นายจตุรพล สำเร็จกิจเจริญ, นายธีรยุทธ ทับพร.  2561.  การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน.
นางสาวปาจรีย์ นาคะประทีป.  2561.  การพัฒนาทักษะการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกสมาธิก่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561.
นายสมพล ชื่นสุวรรณ.  2561.  การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี โดยใช้บทเรียนสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
นางสาวภาวิณี มาลาศิริ.  2561.  การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
นางสาวรัตนาวรรณ พรหมแสง.  2561.  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานอีสป.
นางสาวระวิวัลย์ จรัสศรี, นางสาวระฟ้า แก้วโคมทอง, นางจันทร์คำ ยาสาไชย.  2561.  การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ.
นางสาวอรอนงค์ บูรณ์เจริญ.  2561.  การพัฒนาทักษะการเขียนสมการของปฏิกิริยาของสารประกอบคาร์บอน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 .
นางสาวมัญฑิตา แสนท้าว, นางสาวสุรีรักษ์ สมศรี, นางสุภมาส ไทยพานิช.  2561.  การพัฒนาทัศนคติของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มีต่อวิชานาฏศิลป์ไทย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวจริยา เจริญวงศ์, นางสุทธิพร สมชื่อ, นางปณิดา ถกลสุขสรรค์.  2561.  การพัฒนาผลการเรียนรู้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3.
นายเมธี จันทร์ทอง.  2561.  การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง กฎหมายน่ารู้คู่ประชาชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์.
นางสาวหทัยรัตน์ กลีบกมล.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทัศนธาตุและการวาดภาพ ระบายสีด้วย การใช้น้ำหนักแสงเงาตามวงจรสีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ .
นางสาววนิดา บรรดิษฐ์.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านออกเสียง -ed ท้ายคำกริยาช่องที่ 2-3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง -ed.
นางคริษฐา ไชยสุริยานุฑิต.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/4 เรื่อง “การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต” โดยใช้ แบบฝึกทักษะ.
นางนพัสร เพลิดโฉม.  2561.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561 โดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง.
นางสาวโสฬส สุริยธรรม.  2561.  การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2561.

Pages